ત્રણ દિવસનું વશીકરણ મંત્ર મફત

ખુદાના હુકમથી કોઈને પણ “ખૂન ના આંસુ” નહિ રડવા દઉં

LAGE or LARGE??

ONWORDS (મતલબ ખાલી બોલવા માટે જ – ON WORDS ;-))

DREAM BECOME COME TRUE… મહેરબાની કરીને કોઈ મને સમજાવે આ કેવી અંગ્રેજી

છેલ્લે આ જાહેરાત નથી પણ આ ચિત્ર છે બીગ બાઝારનું જે તેની જાહેરાતને મળે છે .આનાથી સસ્તું (નકલી સોફ્ટવેર)બીજે ક્યાં?

નોંધ: આ ચિત્ર મેં મારા મિત્રના આલ્બમમાંથી લીધેલ છે અને અહી મુકવા પાછળનો ઉદ્દેશ માત્ર હસાવાનો છે.

Advertisements