જીવનમાં વિશ્વાસ એવા પર મુકજો કે એ મુક્યા પછી તમારો શ્વાસ અદ્ધર ના રહે!

Advertisements