આજે એક એવી જાહેરાત જોઈ જે જોઇને હું તો દંગ જ રહી ગયો… જાહેરાત નીચે પ્રમાણે હતી…

સ્ત્રોત: ઉર્વીશ કોઠારી

આ જાહેરાત વાંચ્યા પછી મારે કઈ ચોખવટ કરવાની જરૂર છે?? 😉

Advertisements