અજાણ્યા ચહેરાઓની ભીડમાં,
જાણીતા ચહેરાની તસવીર શોધુ છું;

હથેળીની આડી-અવળી રેખાઓંમાં,
સદ્-ભાગ્યની એક લકીર શોધુ છું;

અંધારી ગલીઓમાં ભાગે છે ચંચળ મન,
એને બાંધે એવી ઝંઝીર શોધું છું;

ઉપરછલ્લા કહેવાતા આ અહેસાસોમાં,
સાચો સાથ મળે એવી તકદિર શોધું છું;

વિધિની વક્રતા તો જુઓ આ જંગલમાં,
સાચી પ્રાર્થનાનું મંદિર શોધું છું.

Advertisements