ન હોઉં તારી સાથે તો ત્યારે મને યાદ કરજે,
ભૂલો તો ઘણી કરી છે, પણ મને માફ કરજે,


દોસ્તીના દાખલામાંથી નારાજગીને બાદ કરજે,
રાહ જોઇશ (ORKUT) મારા બ્લોગ ઉપર તમારી,
આવીને ત્યાં મારી ફરીયાદ કરજે,


જેવો છુ એવો ન હતો પહેલા ,
એ સમજાય ત્યારે મને સાદ કરજે,


દુનિયામાં કેટલીયે દોસ્તી તૂટે છે અને તૂટતી રહેવાની,
પણ મિત્રતાની મિસાલમાં તો આપણી દોસ્તીનું જ નામ કરજે,


જ્યારે પણ એકાંતમાં યાદ મારી આવે,
બસ એક પ્યારી સી મુસ્કાન કરજે…


સ્ત્રોત : ઓરકુટ સ્ક્રેપમાંથી

Advertisements