વિનયભાઇના આગ્રહને વશ થઇ આ જોક અહિથી હટાવુ છું. વધારે માહિતી માટે બ્લોગ-જગતને સવાલ લેખ વાંચો.

Advertisements