હજારો ભૂલો કરવા છતાં જો આપણે પોતાની જાતને પ્રેમ કરતા હોઈએ તો કોઈની એક ભૂલને કારણે તેને આટલી નફરત કેમ કરીએ છીએ?

Advertisements