જયારે પણ ભગવાન પાસે પોતાની માટે કઈ માંગો તો

અક્કલ નહિ પણ નસીબ માંગો

કારણ કે મેં મોટા ભાગે અક્કલવાળાઓને નસીબવાળાઓને ત્યાં કામ કરતા જોયા છે.

Advertisements