એવું કેમ હોય છે કે કોઈ સંબંધ શરૂ કરવા માટે બંને વ્યક્તિઓની મંજુરી જરૂરી હોય છે, પરંતુ સંબંધ પૂરો કરવા માટે એક જ વ્યક્તિનો નિર્ણય પુરતો હોય છે?

Advertisements