હવામાનની સૌથી સચોટ ભવિષ્યવાણી દર્શાવતું સાધન

Image from forwarded e-mail

આ ચિત્ર જોયા પછી કઈ વધારે લખવાની જરૂર છે? 😉