જો આપણે કોઈને નફરત કરીએ તો આપણે તેને બધાને કોઈ પણ ડર વગર કહીએ છીએ,

પરંતુ જો આપણે કોઈને પ્રેમ કરીએ તો આપણે કોઈને પણ કહેતા કેમ ડર લાગે છે?

Advertisements