ગોવીન્દકાકાની એક એવી કવિતા, જે વાંચ્યા પછી હું મારી જાતને રોકી ના શક્યો તમારા સુધી પહોચાડતા

ભારતની ગૌરવ ગાથા..... ( કવિતા)                  ભારતની ગૌરવ ગાથા….. ( કવિતા)    =====================================================================                           ભારત થી   અમેરિકા  એક  પત્ર ………….    ========================================================     (  અમેરિકાથી એક  પત્ર ” અમેરિકાની ઝાંખી” ના  જવાબમાં જેસરવાથી એક     પત્ર જેનું   સ્વપ્નની કલમે ” ભારતની ગૌરવ ગાથા ” સ્વરૂપે  અંકિત  થયું…….    =======================================================     ( … Read More

via પરાર્થે સમર્પણ