એવું કેમ થતું હોય છે કે “જે માણસ હમેશા બીજાને ખુશ રાખવાની કોશિશ કરતો હોય અથવા જે બધાની કાળજી રાખતો હોય, તે માણસ પોતાને એકલો મહેસુસ કરતો હોય છે?”