ચેટીંગ ચેટીંગ?
હા પાપા…

નવી બહેનપણીઓ સાથે?
ના પાપા…

જુઠું બોલે છે?
ના પાપા…

ખોલ તારું ફેસબુક..
હા હા હા 🙂

Advertisements