હાર્ટ સર્જરી રૂમની બહાર લખેલું સુંદર અને સત્ય વાક્ય:

“અગર દિલ ખોલી દીધું હોત પોતાના દોસ્તો સાથે,
તો આજે ખોલવું ના પડત ઔઝારો સાથે”

નોંધ: દોસ્તો દુખ વહેચવાથી ઘટે છે અને સુખ વહેચવાથી વધે છે.