આપણે બહુ ખુશનસીબ છીએ કે આપણે “એક” ભગવાનમાં માનીએ છીએ પરંતુ

આપણે બહુ બદનસીબ પણ છીએ કારણકે આપણે ભગવાનની “એક” નથી માનતા. 😦

Advertisements