તમે મને સંપર્ક કરવા માટે મારા કોઈ પણ લેખને કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો નીચે જણાવેલ ઈ-મેલ પણ સંપર્ક સાધી શકો છો.

ઈ-મેલ એડ્રેસ :

  • hmbarbhaya@gmail.com
  • hiren_barbhaya@yahoo.com

પ્રોફાઈલ:

Advertisements