કદાચ મને ચાહતા ના આવડ્યું,
અને એટલે જ તમને પામતાં ના આવડ્યું,

તમારા જ સપના જોતો હતો,
તેથી તમારા જ સપનામા કોઇ છે એ પામતાં ના આવડ્યું,

જાણ્યું કે તમે મારા નહી થઇ શકો,
છતાં તમને પરાયા માનતા ન આવડ્યું,

મંઝિલ નહી મળે એમ મને લાગ્યું,
છતાં અડધે રસ્તે થી પાછા વળતાં ન આવડ્યું

લેખક: અજ્ઞાત (કોઈને જાણ હોય તો જણાવવા વિંનતી)

સ્ત્રોત: ફોર્વર્ડેડ ઈ-મેલ

Advertisements